SCHWARZKOPF Igora Royal 專業永久染髮劑 60ml

HK$28.00HK$32.00

描述

Igora Royal 的配方帶給您忠於髮色色辦的效果,達至 100% 覆蓋率以及超卓的濃郁度,每次染髮都表現出色
高解像技術結合多項嶄新技術,其中的重構色素矩陣,有助呈現清澈色調﹑更忠於色辦的效果﹑更濃郁的髮色和更全面的覆蓋;
而脂質載體則能促進色素滲透和鎖住髮色,維持髮色濃郁度和令髮色更加持久耐看。

額外資訊

顏色 Colour:

9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 1-0, 9-00, 8-00, 7-00, 6-00, 5-00, 9-1, 8-1, 7-1, 6-1, 5-1, 1-1, 8-11, 6-12, 5-13, 8-19, 6-16, 5-16, 3-19, 8-21, 7-21, 5-21, 3-22, 9-24, 7-24, 6-29, 4-33, 9-4, 8-4, 7-4, 6-4, 5-4, 9-42, 7-42, 9-48, 8-46, 7-48, 6-46, 4-46, 9-55, 7-55, 6-6, 5-6, 4-6, 6-63, 4-63, 8-65, 7-65, 5-65, 3-65, 6-68, 4-68, 3-68, 9-7, 8-77, 7-77, 6-77, 5-7, 9-67, 7-76, 8-84, 6-88, 5-88, 4-88, 9-98, 6-99, 5-99, 4-99, 8-01, 7-10, 9-140, 8-140, 7-140, 9-4, 7-450, 9-460, 7-460, 6-460, 9-470, 7-470, 9-50, 8-50, 7-50, 6-50, 5-50, 9-560, 7-560, 9-60, 8-60, 7-60, 6-60, 5-60, 4-60, 7-70, 6-70, 7-710, 6-80, 5-80, 10-0, 10-1, 10-14, 10-21, 10-4, 10-46, 12-0, 12-1, 12-11, 12-19, 12-2, 12-4, 9,5-1, 9,5-22, 9,5-31, 9,5-4, 9,5-49, 9,5-29, Silver, Dove Grey, Grey Lilac, Slate Grey, 0-55, 0-77, 0-88, 0-89, 0-99, 0-00, 0-11, 0-22, 0-33, E1, Pastelifier, L-00, L-44, L-77, L-88, L-89